Nadz??r

Funkcja kierownika budowy:

 • przygotowanie niezb─?dnych dokumentów do zg??oszenia rozpocz─?cia robót oraz ich zako??czenia celem uzyskania pozwolenia na u??ytkowanie,
 • bie??─?ce wype??nianie dziennika budowy,
 • dba??o??─? o jako??─? wykonywanych prac, ich zgodno??─? z projektem, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i zasadami BHP,
 • sprawdzenie jako??ci materia??ów dostarczanych na budow─?,
 • doradztwo na ka??dym etapie budowie,
 • fotograficzne dokumentowanie przebiegu budowy, w szczególno??ci prac zakrywkowych,
 • odbiory zako??czonych etapów robót.

Ponadto kontroluj─? przebieg prac osobi??cie na budowie oraz jestem do dyspozycji pod telefonem.

Nadzoruj─? równie?? rozbiórki obiektów budowlanych.


Funkcja inspektora nadzoru budowlanego:

 • wszystkie powy??sze oraz dodatkowo,
 • sprawowanie nadzoru nad kierownikiem budowy,

Kiedy b─?dzie potrzebny inspektor nadzoru budowlanego?

 • kiedy w??a??ciwy organ wydaj─?cy decyzj─? pozwolenia na budow─?, narzuci Inwestorowi posiadanie Inspektora,
 • kiedy kierownik budowy dzia??a z ramienia g??ównego wykonawcy, Inwestor powo??uje Inspektora, które reprezentuje jego interesy na budowie.