Projektowanie

Wykonujemy projekty architektoniczne, wielobran??owe projekty budowlane i wykonawcze, oferujemy doradzctwo techniczne na ka??dym etapie Pa??stwa inwestycji. Zajmujemy si─? skompletowaniem uzgodnie?? formalno-prawnych, dokumentacji projektowej, pe??nimy fukcj─? nadzorów autorskich.

Poni??ej znajduje si─? opis oferowanego zakresu dzia??alno??ci, w której w sk??ad wchodz─?:

  • wykonanie analiz architektownicznych i koncepcji zagospodarowania terenu,
  • wizualizacje 3D,
  • projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
  • adaptacja projektów typowych, przebudowa i rozbudowa budynków istniej─?cych,
  • projekty przy??─?czy elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych,
  • projekty wn─?trz w ró??nym stopniu dok??adno??ci,
  • ekspertyzy i oceny stanu technicznego obiektów,
  • oraz wiele innych.

Dla wymagaj─?cych klientów oferujemy kompleksow─? obs??ug─? projektow─? i doradztwo na ka??dym etapie inwestycji.